TÜRKÇE - ENGLISH

I- YAZILI TERCÜME HİZMETLERİ

Hukuki Tercümeler

Ulusal ve uluslararası hukuk alanında her türlü hukuki belge ve metinlerin tercüme işlemlerini kapsamaktadır.
• Kanun ve Yönetmelikler
• Mahkeme Kararları
• Hukuki Yazışmalar
• Vekaletnameler
• Sözleşmeler Beyannameler
• İş Teklifi ve Patent Başvurusu vb.

Ticari Tercümeler

Ticari belge ve sertifikalar, raporlar, ticari sözleşmeler, toplantı tutanakları, finans işlemlerine ilişkin dokümanlar, fizibilite ve araştırma raporları, teklifler, bankacılık, uluslararası taahhütlere ilişkin resmi belgeler gibi her türlü ticari belge ve metin tercümesini kapsamaktadır.
• İmza Sirküleri
• Vekaletnameler
• Muvafakatnameler
• Hakediş Raporları
• Proje Metinleri / Fizibilite Raporları/Bilançolar
• Mali Müşavirlik Raporları / Muhasebe Belgeleri
• İhale Şartnameleri
• Kredi Anlaşmaları
• Kredi Teminat Mektupları
• Uluslararası Anlaşmalar
• Apostiller
• Resmi ve Ticaret Sicil Gazeteleri
• Tebliğler, Beyannameler
• Temsilcilik-Distribütörlük-Yetki belgeleri/ Sözleşmeleri
• Patent Sözleşmeleri
• AT ile İlgili Dokümanlar
• Gümrük Evrakları
• Çeşitli Mevzuatlar
• Her Türlü Finansal Dokümantasyon

Teknik Tercümeler

Uzmanlık gerektiren araştırma-geliştirme-buluş çalışmaları, kullanım kılavuzları, tasarım-teknik çizim ve formüller, teknik prosedür-şartname-plan tercümelerini kapsamaktadır.
• Her Tür Cihaz ve Sistemin Bilgi Dokümanları
• Makina ve Cihazların Kullanım Kılavuzları
• Teknik ve Ticari Broşürler
• Laboratuvar ve Test İşletme Sonuçları
• Teknik Şartnameler
• ISO 9000 Anlaşmaları ve Kalite Yönetimi
• Lisans Sözleşmeleri
• Haberleşme Teknolojisi
• Teknik ve Endüstriyel Araştırmalar ve Raporlar
• Savunma Sanayii

Resmi Tercüme

Noter onaylı belgeler ile yasal sorumluluk gerektiren belgelerin tercümeleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Resmi Tercüme hizmetleri, Noter Kanunu gereğince, T.C. vatandaşı anlaşmalı tercümanlar tarafından verilmektedir.

Bilimsel Tercüme

Akademik belge ve dokümanların tercümesini kapsamaktadır.
• Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri
• Bilimsel makale ve teorik çalışma notları
• ARGE çalışmalarına ilişkin dokümantasyon

Tıbbi Çeviri

Karmaşık Tıbbi, teknik terminoloji ile eczacılık bilgilerini içeren her tür belge, rapor ve dokümantasyonun tercümesini kapsamaktadır.
• Doktor Raporları
• Prospektüsler
• İlaç Katalogları ve Broşürleri
• Tıbbi Tebliğler
• Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç
• Kullanım Kılavuzları
• Tıbbi Araç- Gereç ihalelerine Ait Dokümanlar
• Tahlil Sonuçları

Kayıt Deşifre

Bilgisayar formatında kaydedilmiş her türlü digital veri, ses ve görüntü dosyalarının deşifre edilmesi ve bu deşifre metinlerinin tercümesi hizmetini kapsamaktadır.
• Toplantı kayıtları
• Konferans ve seminer kayıtları
• Televizyon, sinema, konser ve radyo kayıtları

Web Sitesi Tercümeleri

Web sitelerinin istenilen dillerdeki versiyonlarının, site içinde çalışan tüm uygulamalar ve websayfalarının farklı formatları dikkate alınarak gerçekleştirilmesi hizmetini kapsamaktadır.

Lokalizasyon (Yerel dilde tercüme)

Müşterilerimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili tüm kullanım kılavuzları, tanıtım kitapcıkları, broşür ve yazılımlarının hedef ülkelerin dil ve kültürlerine uygun olarak yerelleştirildiği tercüme hizmetini kapsamaktadır.

Redaksiyon (Düzeltme)

Daha önce tercümesi yapılmış bir metnin üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılarak, kullanıma hazır hale getirilme işlemine redaksiyon işlemi denilmektedir. Özellikle yurt dışı ile bağlantılı işler kapsamında hazırlanan sözleşme, rapor, teklif vb. çok önemli çalışmalarda özenli bir dil önemlidir. Bu bağlamda, bizzat müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen ya da profesyonel tercümanlar tarafından hazırlanan tercümelerin, müşterilerimizin imaj ve profesyonelliğine uygun şekilde yeniden gözden geçirilerek, tercüme metnindeki sözlük, anlam, tümce, ifade, dilbilgisi, imla ve gramer hataları düzeltilir. Bu düzeltme çalışmaları ana dillerinde tercüme yapan yabancı kökenli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

II- SÖZLÜ TERCÜME

Simültane (Eşzamanlı) Tercüme

Simültane tercüme, tercümanın bir tercüme kabininde konuşmacının söylediklerini kulaklık vasıtasıyla duyup aynı anda hedef dile tercüme ederek mikrofon ile dinleyicilere aktarması şeklinde gerçekleştirilir. Simültane tercüme, daha çok geniş kapsamlı ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir.
Ardıl (Konsekütif) Tercüme

Tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Tercüme işlemi tercümanın konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleştirilir. Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.
Bilateral (Karşılıklı) Tercüme

Küçük topluluklar için gerçekleştirilen bir tür ardıl tercümedir. Yabancı ziyaretçilere refakat ederek toplantı dışındaki iletişimi sağlama hizmeti de bu kapsamda değerlendirilir.