YAZILI TERCÜME HİZMETLERİ

Ulusal ve uluslararası hukuk alanında her türlü hukuki belge ve metinlerin tercüme işlemlerini kapsamaktadır.

 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Mahkeme Kararları
 • Hukuki Yazışmalar
 • Vekaletnameler
 • Sözleşmeler, Beyannameler
 • İş Teklifi ve Patent Başvurusu vb.

Ticari belge ve sertifikalar, raporlar, ticari sözleşmeler, toplantı tutanakları, finans işlemlerine ilişkin dokümanlar, fizibilite ve araştırma raporları, teklifler, bankacılık, uluslararası taahhütlere ilişkin resmi belgeler gibi her türlü ticari belge ve metin tercümesini kapsamaktadır.

 • İmza Sirküleri
 • Vekaletnameler
 • Muvafakatnameler
 • Hakediş Raporları
 • Proje Metinleri / Fizibilite Raporları/Bilançolar
 • Mali Müşavirlik Raporları / Muhasebe Belgeleri
 • İhale Şartnameleri
 • Kredi Anlaşmaları
 • Kredi Teminat Mektupları
 • Uluslararası Anlaşmalar
 • Apostiller
 • Resmi ve Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Tebliğler, Beyannameler
 • Temsilcilik-Distribütörlük-Yetki belgeleri/ Sözleşmeleri
 • Patent Sözleşmeleri
 • AT ile İlgili Dokümanlar
 • Gümrük Evrakları
 • Çeşitli Mevzuatlar
 • Her Türlü Finansal Dokümantasyon

Uzmanlık gerektiren araştırma-geliştirme-buluş çalışmaları, kullanım kılavuzları, tasarım-teknik çizim ve formüller, teknik prosedür-şartname-plan tercümelerini kapsamaktadır.

 •  Her Tür Cihaz ve Sistemin Bilgi Dokümanları
 • Makina ve Cihazların Kullanım Kılavuzları
 • Teknik ve Ticari Broşürler
 • Laboratuvar ve Test İşletme Sonuçları
 • Teknik Şartnameler
 • ISO 9000 Anlaşmaları ve Kalite Yönetimi
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Haberleşme Teknolojisi
 • Teknik ve Endüstriyel Araştırmalar ve Raporlar
 • Savunma Sanayii

Noter onaylı belgeler ile yasal sorumluluk gerektiren belgelerin tercümeleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Resmi Tercüme hizmetleri, Noter Kanunu gereğince, T.C. vatandaşı anlaşmalı yeminli tercümanlar tarafından verilmektedir.

Akademik belge ve dokümanların tercümesini kapsamaktadır

 • Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri
 • Bilimsel makale ve teorik çalışma notları
 • ARGE çalışmalarına ilişkin dokümantasyon

Tıp, eczacılık gibi teknik terminoloji bilgileri içeren her tür belge, rapor ve dokümantasyonun tercümesini kapsamaktadır.

 • Doktor Raporları
 • Prospektüsler
 • İlaç Katalogları ve Broşürleri
 • Tıbbi Tebliğler
 • Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç
 • Kullanım Kılavuzları
 • Tıbbi Araç- Gereç ihalelerine Ait Dokümanlar
 • Tahlil Sonuçları

Bilgisayar formatında kaydedilmiş her türlü dijital veri, ses ve görüntü dosyalarının deşifre edilmesi ve bu deşifre metinlerinin tercümesi hizmetini kapsamaktadır.

 • Toplantı kayıtları
 • Konferans ve seminer kayıtları
 • Televizyon, sinema, konser ve radyo kayıtları

Web sitelerinin istenilen dillerdeki versiyonlarının, site içinde çalışan tüm uygulamalar ve web sayfalarının farklı formatları dikkate alınarak gerçekleştirilmesi hizmetini kapsamaktadır.

Müşterilerimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili tüm kullanım kılavuzları, tanıtım kitapçıkları, broşür ve yazılımlarının hedef ülkelerin dil ve kültürlerine uygun olarak yerelleştirildiği tercüme hizmetini kapsamaktadır

Daha önce tercümesi yapılmış bir metnin üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılarak, kullanıma hazır hale getirilmesi işlemine redaksiyon işlemi denilmektedir. Özellikle yurt dışı ile bağlantılı işler kapsamında hazırlanan sözleşme, rapor, teklif vb. çok önemli çalışmalarda özenli bir dil önemlidir. Bu bağlamda, bizzat müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen ya da profesyonel tercümanlar tarafından hazırlanan tercümelerin, müşterilerimizin imaj ve profesyonelliğine uygun şekilde yeniden gözden geçirilerek, tercüme metnindeki sözlük, anlam, tümce, ifade, dilbilgisi, imla ve gramer hataları düzeltilir. Bu düzeltme çalışmaları ana dillerinde tercüme yapan yabancı kökenli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

– NOTER TASDİKİ

Noter Onaylı Tercüme, resmi makamlar için yapılan çevirilerde, çeviriyi yapan tercümanın yeminli tercüman olması ve yapılan tercümenin noter tarafından onaylanmış olmasına denir. Bu işlem ile noter, tercüme yapan yeminli tercümanı tanıdığını, çeviri işinde uzman ve yetkin olduğuna dair bilgisi olduğunu beyan etmiş olur.

Ankara Noterleri tarafından onaylanan belgeler ve noterler tarafından düzenlenen noter makbuzları tarafınıza elden, posta, kurye veya kargo ile teslim edilmektedir.

– APOSTİL TASDİKİ

Apostil Onaylı Tercüme, Noter tarafından tasdiklenmiş çeviri belgelerinin, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kaşelenerek, apostil anlaşması ile anlaşma yapmış ülkeler arasında resmiyet kazanması işlemine denir.

– DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYI

Başvuruda bulunacağınız ve belgeyi teslim edeceğiniz resmi kurum, Dışişleri Bakanlığı onayı istiyorsa, bunun için elinizdeki evrakın önce yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi, akabinde belge için noter onayı, kaymakamlık ya da valilikten apostil onayı gibi onayların alınması ve son olarak da Dışişleri Bakanlığı Tasdik Bölümünden onay yapılması gerekir. Tüm bu işlemler titiz ve dikkatli bir çalışma sürecine ihtiyaç duyar. Bu sebeple, tarafımıza teslim ederek, tüm süreçlerin tam, eksiksiz ve zamanında tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

– BÜYÜKELÇİLİK ONAYI

Büyükelçilik onayı, Lahey anlaşmasını imzalayan ve taraf olan ülkeler dışında kalan veya Apostil tasdikinin geçerli olmadığı ülkelerde, apostil onayı yerine geçen onama şeklidir. Bu onayı almak için sırası ile tercüme, tercüme bürosu tasdiki, noter tasdiki, İl Valiliği veya Kaymakamlık onayı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı onayı alınan belgeler, ilgili ülke büyükelçiliğinin onayına sunulur.

SÖZLÜ TERCÜME HİZMETLERİ

Simültane tercüme, tercümanın bir tercüme kabininde konuşmacının söylediklerini kulaklık vasıtasıyla duyup aynı anda hedef dile tercüme ederek mikrofon ile dinleyicilere aktarması şeklinde gerçekleştirilir. Simültane tercüme, daha çok geniş kapsamlı ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir.

Tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Tercüme işlemi tercümanın konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleştirilir. Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.